Description

Naiste inimõiguste rikkumine ja naiste diskrimineerimise vorm, sh kõik soopõhised vägivallaaktid, mille tagajärg on või võib olla kehaline, seksuaalne, psühholoogiline või majanduslik kahju või kannatused, sh selliste tegevustega ähvardamine, sund, vabaduse võtmine olenemata sellest, kas see leiab aset avalikus või erasfääris

Additional notes and information

Naistevastase vägivalla vorme mõjutavad sotsiaalkultuurilised normid, aga ka sotsiaalse, majandusliku ja poliitilise süsteemi dünaamika. Sellised tegurid nagu naiste nahavärv, rahvus, klass, sisserännanu- või pagulasseisund, vanus, usutunnistus, seksuaalne orientatsioon, perekonnaseis, puue või HIV-staatus mõjutavad, mis vägivallavormi all naised kannatavad ja kuidas nad seda kogevad. Üldiselt rõhutatakse naistevastast vägivalda selle soolise määratlemise ja kirjeldamisega. Vahel kasutatakse sõnu „naistevastane“ või „naiste vastu“ ohvritele konkreetse soo andmiseks. Termin „meeste vägivald naiste vastu“ annab soo nii ründajale kui ka ohvrile ja väldib sellega sooneutraalsust.