Description

kränkningar av mänskliga rättigheter och form av diskriminering mot kvinnor, inbegripet samtliga handlingar som innefattar könsrelaterat våld som leder till, eller sannolikt kan leda till, fysisk, sexuell, psykisk eller ekonomisk skada eller sådant lidande för kvinnor, inbegripet hot om sådana handlingar, tvång eller godtyckligt frihetsberövande, i det offentliga livet eller i privatlivet

Additional notes and information

Former av och uttryck för våld mot kvinnor formas av sociala och kulturella normer samt av dynamiken hos varje socialt, ekonomiskt och politiskt system. Faktorer såsom kvinnors ras eller etniska ursprung, kast, klass, migrant- eller flyktingstatus, ålder, religion, sexuella läggning, civilstånd, funktionsnedsättning eller hivstatus kommer att påverka vilka former av våld de utsätts för och hur de upplever det.
I allmänhet betonar definitionerna och beskrivningarna av våld mot kvinnor att denna typ av våld är könsbaserat. Därför används begreppen ”våld mot kvinnor” och ”könsrelaterat våld” ofta som synonymer. I vissa termer används uttrycket ”mot kvinnor” för att könskoda offren. Andra begrepp såsom ”mäns våld mot kvinnor” könskodar både förövarna och offren för att undvika könsneutralitet.