Description

Naisiin kohdistuva ihmisoikeuksien loukkaaminen ja syrjintä, joka käsittää kaikki sellaiset sukupuoleen perustuvat väkivallanteot, jotka aiheuttavat tai voivat aiheuttaa naisille ruumiillista, seksuaalista, henkistä tai taloudellista haittaa tai kärsimystä, mukaan lukien tällaisilla teoilla uhkaaminen, pakottaminen tai mielivaltainen vapaudenriisto joko julkisesti tai yksityiselämässä;

Additional notes and information

Naisiin kohdistuvan väkivallan muotoja ja ilmentymiä muokkaavat sosiaaliset ja kulttuuriset normit sekä kunkin sosiaalisen, taloudellisen ja poliittisen järjestelmän dynamiikka. Sellaiset tekijät kuin naisten rodullinen tai etninen alkuperä, kasti, luokka, siirtolais- tai pakolaisasema, ikä, uskonto, seksuaalinen suuntautuminen, siviilisääty, vammaisuus tai HIV vaikuttavat siihen, mistä väkivallan muodosta he kärsivät ja miten he kokevat sen. Yleisesti sanottuna naisiin kohdistuvan väkivallan määritelmissä ja kuvauksissa korostetaan, että tällainen väkivalta perustuu sosiaaliseen sukupuoleen; tällöin käsitteitä "naisiin kohdistuva väkivalta" ja "sukupuolittunut väkivalta" käytetään usein synonyymeina. Joissakin termeissä ilmaisua "naisiin kohdistuva" käytetään saamaan aikaan mielikuva uhrista. Muissa käsitteissä, kuten "miesten väkivallassa naisia kohtaan" saadaan aikaan mielikuva sekä hyökkääjistä että uhreista sukupuolineutraaliuden välttämiseksi.