Description

Nasilje nad ženama predstavlja kršenje ljudskih prava i vid diskriminacije žena. Nasilje nad ženama podrazumijeva svaki čin rodno zasnovanog nasilja koji za rezultat ima ili će vjerovatno imati fizičku, seksualnu, psihološku ili ekonomsku povredu ili patnju žena, uključujući prijetnje takvim djelima, prisilu, odnosno neosnovano lišavanje slobode, bilo da se dešava u javnom ili u privatnom životu.

Additional notes and information

Oblici i manifestacije nasilja nad ženama oblikuju se socijalnim i kulturnim normama, kao i dinamikom svakog socijalnog, ekonomskog i političkog sistema. Faktori poput rasnog ili etničkog porijekla žena, kaste, klase, migrantskog ili izbjegličkog statusa, starosti, religije, seksualne orijentacije, bračnog statusa, invaliditeta ili HIV statusa utjecat će na to koje oblike nasilja žene trpe i kako ih doživljavaju. Općenito govoreći, definicije i opisi nasilja nad ženama ističu da se ova vrsta nasilja zasniva na rodu; stoga se pojmovi „nasilje nad ženama” i „rodno zasnovano nasilje” često koriste kao sinonimi. U određenom smislu, izraz „usmjereno protiv žena” se dodaje da bi se dala rodna dimenzija nasilju koje se vrši. Drugi koncepti, poput „nasilje muškaraca nad ženama” / “muško nasilje nad ženama” odnose se na počinioce i žrtve kako bi se izbjegla rodna neutralnost.