Description

Нарушаване на правата на човека и форма на дискриминация срещу жените, включително всички актове на насилие, основано на пола, които водят или е вероятно до водят до физическа, сексуална или психологическа вреда или страдание на жени, включително заплахи за подобни актове, принуда или призволно лишаване от свобода, независимо дали това се случва в обществения или личния живот.

Additional notes and information

Формите и проявите на насилие срещу жените са формирани от социалните и културните норми, както и от динамиката на всяка социална, икономическа и политическа система. Факторите като расов или етнически произход на жените, каста, класа, статут на мигрант или бежанец, възраст, религия, сексуална ориентация, семейно положение, увреждане или ХИВ статус обуславят формите на насилие, насочено към тях, и начина, по който те ги изпитват. Най-общо казано определенията и описанията на насилието над жени подчертават, че този вид насилие се основава на пола; следователно концепциите за „насилие над жени“ и „основано на пола насилие“ често се използват като синоними. В някои термини се използва изразът „срещу жени“ за определяне на жертвите по пол. При други концепции, като например „насилие на мъже над жени“ се определя полът и на извършителите, и на жертвите, за да се избегне неутралност по отношение на половете.