Description

násilný čin, který je neúměrně častěji či téměř výhradně páchán na dívkách a ženách, kvůli přesvědčení rodinných příslušníků, že určité údajné, domnělé nebo skutečné jednání dívky nebo ženy způsobí rodině nebo společenství újmu na cti

Additional notes and information

Takovým jednáním může být navázání sexuálních vztahů před uzavřením manželství, odepření souhlasu se sjednaným sňatkem, uzavření manželství bez souhlasu rodičů, nevěra, usilování o rozvod, způsob oblékání považovaný daným společenstvím za nepřijatelný, práce mimo domov nebo obecně nedodržení stereotypních genderových rolí. Zločiny spáchané ve jménu takzvané cti mohou být na dívkách a ženách páchány také z toho důvodu, že se staly oběťmi sexuálního násilí, například znásilnění. Do stejné skupiny trestných činů patří i vražda (zabití ve jménu takzvané cti). Tyto trestné činy jsou často páchány manželem, příbuznou nebo příbuzným nebo členem společenství, do nějž oběť patří. Místo aby byly chápány jako trestné činy vůči ženám, bývají zločiny spáchané ve jménu takzvané cti společenstvím často schvalovány jako prostředek zachování anebo obnovení neporušenosti jeho kulturních, tradičních, zvykových a náboženských norem po údajném spáchání přestupku.