Description

Zločini počinjeni u ime “odbrane časti” su činovi nasilja koji su disproporcionalno, iako ne isključivo, počinjeni nad djevojčicama i ženama, kada članovi porodice imaju sumnje da pretpostavljeno i aktuelno ponašanje može ukaljati “čast” porodice ili zajednice.

Additional notes and information

Ovakva ponašanja mogu uključivati stupanje u seksualne odnose prije braka, odbijanje ugovorenog braka, stupanje u brak bez pristanka roditelja, preljubu, zahtjev za razvod, “neprimjereno” oblačenje, rad van kuće, ili uopće ponašanja koja nisu u skladu sa rodnim normama i ulogama. Ovakvi zločini mogu biti počinjeni nad djevojčicama i ženama i kada su one bile žrtve zločina, kao što je naprimjer silovanje. Ovakvi zločini uključuju ubistva (ubijanje u ime “časti”), a najčešći počinioci su muževi, srodnici ili srodnice ili članovi zajednice. Umjesto da se definišu kao krivično djelo nad ženama, ovakvi zločini se često sankcionišu kao drugi zločini, unutar same zajednice, kako bi se očuvale kulturne, tradicionalne, običajne ili religijske norme.