Description

násilný čin, ktorý je neprimerane, aj keď nie výlučne, spáchaný voči dievčatám a ženám, pretože členovia rodiny sa domnievajú, že určité podozrivé, vnímané alebo skutočné správanie prinesie zneužitie rodiny alebo komunity

Additional notes and information

Takéto správanie zahŕňa vstup do sexuálnych vzťahov pred uzavretím manželstva, odmietnutie súhlasu s vopred dohodnutým manželstvom, vstup do manželstva bez súhlasu rodičov, spáchanie cudzoložstva, žiadosť o rozvod, obliekanie spôsobom, ktorý je pre komunitu neprijateľný, prácu mimo domova alebo vo všeobecnosti nedodržiavanie stereotypných rodových úloh. Zločin v mene tzv. cti môžu byť spáchané aj voči dievčatám a ženám, pretože boli obeťami sexuálneho násilia, akým je znásilnenie. Do tejto kategórie zločinov patrí vražda (zabíjanie v mene tzv. cti), ktorú často spácha manžel, príbuzná alebo príbuzný obete alebo člen komunity, do ktorej patrí aj obeť. Namiesto toho, aby sa zločiny spáchané v mene tzv. cti vnímali ako trestné činy proti ženám, sú sankcionované komunitou ako prostriedok na zachovanie a/alebo obnovu celistvosti jej kultúrnych, tradičných, zvykových alebo náboženských noriem po ich údajnom prekročení.