Description

Използване на ненавършили 18-годишна възраст момичета и момчета за проституция, порнография или други форми на сексуална дейност, в която те вземат участие, за да получат храна, подслон или за да удовлетворят други свои основни нужди.

Additional notes and information

Може да се отнася също и до използването на пълнолетни лица (главно жени) в такива ситуации, при които те биват пряко или косвено принуждавани да участват.