Description

përdorim i vajzave dhe djemve nën moshën 18 vjeç në prostitucion, pornografi ose forma të tjera të aktivitetit seksual në të cilat një fëmijë mund të angazhohet në mënyrë që të sigurojë ushqim, strehim ose nevoja të tjera themelore

Additional notes and information

Ai gjithashtu mund t'i referohet përdorimit të të rriturve (kryesisht grave) në situata të tilla, në të cilat ata detyrohen drejtpërdrejt ose jodrejtpërdrejt.