Description

çdo akt seksual i kryer ndaj viktimës pa pëlqim. Dhuna seksuale mund të marrë formën e përdhunimit ose sulmit seksual

Additional notes and information

Aktet e dhunës seksuale godasin të drejtën për liri seksuale, autonomi, kontroll, integritet dhe siguri, si dhe të drejtën për të përjetuar kënaqësi dhe për të pasur një jetë seksuale të shëndetshme, të sigurt dhe të kënaqshme. Në të njëjtën kohë, këto të drejta janë të lidhura ngushtë me të drejtat e riprodhimit, të tilla si liria dhe autonomia për të vendosur kur të kemi fëmijë, sa fëmijë të kemi dhe cilat kontraceptivë të përdorim. Shembuj të dhunës seksuale përfshijnë, por nuk kufizohen në, përdhunimin, përdhunimin në takim dhe përdhunimin martesor.