Description

секој сексуален чин извршен врз жртвата без нејзина согласност. Сексуалното насилство може да се јави во форма на силување или полов напад.

Additional notes and information

Со сексуалното насилство се напаѓа правото на сексуална слобода, автономија, контрола, интегритет и безбедност, како и правото да се искусува задоволство и правото на здрав, безбеден и задоволувачки сексуален живот. Истовремено, овие права интимно се поврзани со репродуктивните права, како слободата и автономијата на решавање дали да се имаат деца, колку деца да се имаат и какви контрацептиви да се користат.
Примерите за сексуално насилство вклучуваат, меѓу другото, силување, силување на состанок и силување во брак.