Description

Bilo koji seksualni čin bez pristanka ili pokušaj dobijanja čina seksualne prirode koji se vrši nad drugom osobom bez njenog slobodno datog pristanka, bez obzira na odnos između počinioca i žrtve, u bilo kojem okruženju, uključujući, ali ne ograničavajući se na kućno i poslovno okruženje.

Additional notes and information

Akti seksualnog nasilja ugrožavaju pravo na seksualnu slobodu, autonomiju, kontrolu, integritet i sigurnost, kao i pravo na uživanje i zdrav, siguran i zadovoljavajući seksualni život. U isto vrijeme, ta prava su usko povezana sa reproduktivnim pravima, kao što su sloboda i autonomija da se odluči kada će se imati djeca, koliko djece će se imati i koju kontracepciju koristiti. Primjeri seksualnog nasilja uključuju, ali nisu na to ograničeni, silovanje, silovanje u vezi i silovanje u braku.