Description

situata e një personi në përputhje me statusin e tij/saj  civil si beqar/e, i/e martuar (përfshirë jetesën në një partneritet civil ose jetesën në një bashkim de facto / marrëdhënie intime, të përkushtuar, të njohur nga ligji kombëtar), i ve ose i divorcuar

Additional notes and information

Ekspertët e EIGE përfshinë fjalë shtesë për të demonstruar se statusi i të qenit i martuar përfshin persona lezbike, homoseksuale dhe biseksuale.