Description

состојба со која се определуваат лицата според својот граѓански статус како немажена/неженет, мажена/женет (вклучително и живеење во граѓанско партнерство или de facto заедница/вонбрачна интимна врска признаена со домашното право), вдовица/вдовец и разведена/разведен

Additional notes and information

Стручните лица на ЕИГЕ внесоа дополнителни зборови за да се покаже дека статусот на брак ги опфаќа и лезбејките, геј мажите и бисексуалните лица.