Additional notes and information

Në ekonominë e zhvillimit, dallimi nëse të drejtat, të njohura gjithashtu si pretendime, janë direkte ose indirekte, është veçanërisht i rëndësishëm. Ai thekson varësinë e mundshme të disa aktorëve në transferimet e burimeve nga të tjerët ose nga shteti, dhe rolin e politikës në ndryshimin e të drejtave. Dallimi i ndërlidhur, midis pretendimeve parësore dhe dytësore (…) është i një rëndësie të veçantë kur reforma ekonomike mund të modifikojë të drejtat dhe transferimet, dhe duke prodhuar kështu ndikime dalluese mbi burrat dhe gratë.