Description

специјализирана служба (сервис) што нуди безбедно сместување и поддршка за жените кои се жртви на насилство, и за нивните деца

Additional notes and information

Женските засолништа или прибежишта се, заедно со СОС линиите за помош, едни од суштинските специјализирани служби за жени жртви на насилство и за нивните деца. Не само што нудат безбедно и итно сместување каде што жените и нивните деца може да се засолнат од насилството, туку и долгорочна поддршка за да им се овозможи на жртвите да зајакнат и повторно да ги изградат своите животи без насилство.

Бројот на места во засолништата за жени претежно е дефиниран како број на легла во засолништето, иако во некои земји, во кои засолништата опфаќаат одреден процент кревети за жените и за нивните деца, се бројат само креветите наменети за жените.

Извештајот со објаснувањата на Конвенцијата за спречување и борба против насилството врз жените и домашното насилство на Советот на Европа (Инстанбулската конвенција) содржи препораки дека државите треба да обезбедат барем еден простор за засолниште на секои 10 000 жители (за сместување на жените и нивните деца).