Description

bet kuri, tinkamumo kriterijus pagal taikytiną pabėgėlio apibrėžimą atitinkanti moteris, kaip Jungtinių Tautų vyriausiojo pabėgėlių reikalų komisaro pavedimu nurodyta tarptautiniuose ar regioniniuose pabėgėlių teisės aktuose ir (arba) nacionaliniuose teisės aktuose

Additional notes and information

Nors tarptautinėje ir regioninėje pabėgėlių teisėje, įskaitant Europos Sąjungos pabėgėlių teisę, nėra aiškiai nurodyta, kad „lytis“ yra persekiojimo pagrindas, plačiai pripažįstama, kad ji gali turėti įtakos arba lemti persekiojimo arba žalos pobūdį, arba persekiojimo priežastis. ES taikoma asmenų, kuriems, kaip pripažįstama, reikalinga tarptautinė apsauga (jei ne pabėgėlių, tai bent „papildomos apsaugos“ gavėjų statusu), apibrėžtis, jeigu yra tinkamai aiškinama, apima su lytimi susijusius reikalavimus. Smurtas prieš moteris yra viena iš pagrindinių persekiojimo formų, kurias patiria moterys, siekiančios pabėgėlio statuso ir prieglobsčio. Toks smurtas gali apimti moterų lyties organų žalojimo grėsmę, priverstinę ir (arba) ankstyvą santuoką, smurto grėsmę ir (arba) vadinamuosius nusikaltimus dėl garbės, prekybą moterimis, išžaginimą ir kitų formų seksualinę prievartą, pavojingų formų smurtą šeimoje, mirties bausmės nuosprendį arba kitas fizines bausmes, taikomas moteris diskriminuojančiose teisės sistemose, priverstinę sterilizaciją, politinį arba religinį persekiojimą dėl feministinių arba kitokių pažiūrų bei pasekmes, pasireiškiančias persekiojimu, tokiais atvejais, kai nesilaikoma nustatytų su lytimi susijusių socialinių normų ir papročių. Dėl šių priežasčių prieglobsčio procedūros, kuriose neatsižvelgiama į ypatingą moterų padėtį arba poreikius, gali trukdyti visapusiškai įvertinti jų reikmes.