Description

każda kobieta spełniająca kryteria kwalifikacji zgodnych ze stosowaną definicją uchodźcy, przewidzianą w międzynarodowych i regionalnych instrumentach dotyczących uchodźców, na mocy mandatu Wysokiego Komisarza Narodów Zjednoczonych do spraw Uchodźców i/lub zawartą w prawie krajowym

Additional notes and information

Chociaż prawo międzynarodowe i regionalne dotyczące uchodźców, w tym prawo Unii Europejskiej dotyczące uchodźców, nie odnosi się bezpośrednio do „płci” jako przyczyny prześladowań, powszechnie akceptuje się, że może dyktować lub wpływać na rodzaje prześladowania lub ponoszone krzywdy oraz przyczyny takiego traktowania. Unijna definicja osób uznanych za potrzebujące ochrony międzynarodowej (choć nie za uchodźców ani beneficjentów „ochrony uzupełniającej”) przy odpowiedniej interpretacji obejmuje sprawy związane z płcią. Przemoc wobec kobiet jest jedną z głównych form prześladowania doświadczanych przez kobiety w kontekście statusu uchodźcy i azylu. Do takiej przemocy może zaliczać się groźba okaleczenia żeńskich narządów płciowych, przymusowego/wczesnego małżeństwa, groźba przemocy i/lub przestępstw popełnianych w imię honoru, handlu kobietami, gwałtu i innych form napaści seksualnej, poważnych form przemocy domowej, nałożenia kary śmierci lub innej kary fizycznej istniejącej w dyskryminującym systemie sprawiedliwości, przymusowej sterylizacji, prześladowań politycznych lub religijnych za poglądy feministyczne lub inne oraz prześladowania będącego konsekwencją niedostosowania się do norm i obyczajów społecznych przypisanych płci. Dlatego też procedury azylowe nieuwzględniające szczególnej sytuacji lub potrzeb kobiet mogą utrudniać kompleksowe rozpatrywanie ich wniosków.