Description

enhver kvinde, der opfylder kriterierne herfor i henhold til den fastlagte definition af flygtninge i de internationale eller regionale flygtningeinstrumenter, ifølge FN's Højkommissariat for Flygtninge og/eller i national lovgivning

Additional notes and information

Selv om de internationale og regionale flygtningelovgivninger, herunder EU's flygtningelovgivning, ikke udtrykkeligt henviser til "køn" som årsag til forfølgelse, er det almindeligt anerkendt, at køn kan have indflydelse på eller være bestemmende for den form for forfølgelse eller skade, der forvoldes, og bevæggrunden for denne behandling. EU's definitionen af personer, der vurderes at have behov for international beskyttelse (ikke som flygtninge, men med krav på "subsidiær beskyttelse"), dækker derfor også krav af kønsmæssig karakter, når den fortolkes korrekt. Vold mod kvinder udgør en af de centrale former for forfølgelse, som kvinder oplever i forbindelse med flygtningestatus og asyl. Denne vold kan indebære trusler om kvindelig lemlæstelse, tvangsægteskab eller børneægteskab, trussel om vold og/eller såkaldt æreskriminalitet, handel med kvinder, voldtægt og andre former for seksuelle overgreb, alvorlige former for vold i hjemmet, dødsstraf - eller andre fysiske straffe, der eksisterer i diskriminerende retssystemer, - tvungen sterilisering, politisk eller religiøs forfølgelse for at indtage feministiske eller andre holdninger samt konsekvenser som forfølgelse for ikke at leve op til kønsbestemte sociale normer og traditioner. Derfor kan asylprocedurer, der ikke tager højde for kvinders særlige situation eller behov, udgøre en forhindring for en fyldestgørende afgørelse af kvindernes sag.