Description

en kvinna som uppfyller behörighetskriterierna inom ramen för tillämplig flyktingdefinition, enligt vad som anges i internationella eller regionala flyktinginstrument, inom ramen för det mandat som innehas av Förenta nationernas höge kommissarie för flyktingar och/eller i nationell lagstiftning

Additional notes and information

Även om internationell och regional flyktinglagstiftning, inbegripet Europeiska unionens flyktinglagstiftning, inte uttryckligen hänvisar till ”kön” som en anledning till förföljelse är det allmänt accepterat att detta kan påverka, eller avgöra, den typ av förföljelse eller skada som personer utsätts för samt skälen till denna behandling. EU:s definition av personer som anses vara i behov av internationellt skydd (om än inte som flyktingar men som mottagare av subsidiärt skydd), om tolkad på rätt sätt, innefattar därför könsrelaterade anspråk.
Våld mot kvinnor är en av de huvudsakliga formerna av förföljelse som upplevs av kvinnor inom sammanhanget för flyktingstatus och asyl. Sådant våld kan inbegripa kvinnlig könsstympning, tvångsäktenskap/tidigt äktenskap, hot om våld och/eller så kallade hedersbrott, människohandel med kvinnor, våldtäkt och andra former av sexuella övergrepp, allvarliga former av våld i hemmet, utdömande av dödsstraff eller andra fysiska bestraffningar inom ramen för diskriminerande rättssystem, tvångssterilisering, politisk eller religiös förföljelse på grund av feministiska eller andra åsikter och förföljelsekonsekvenser på grund av underlåtenhet att anpassa sig efter sociala normer och annat som föreskrivs på grund av kön. På så sätt kan asylförfaranden där hänsyn inte tas till kvinnors särskilda situation hindra en heltäckande bedömning av deras ansökningar.