Description

çdo grua që plotëson kriteret e pranueshmërisë sipas përkufizimit të zbatueshëm të refugjatit, siç parashikohet në instrumentet ndërkombëtare ose rajonale të refugjatëve, nën mandatin e Komisionerit të Lartë të Kombeve të Bashkuara për Refugjatët, dhe / ose në legjislacionin kombëtar

Additional notes and information

Megjithëse ligji ndërkombëtar dhe rajonal i refugjatëve, duke përfshirë ligjin e Bashkimit Europian për refugjatët, nuk i referohet shprehimisht 'gjinisë' si një terren persekutimi, është pranuar gjerësisht se ajo mund të ndikojë, ose diktojë, llojin e persekutimit ose dëmtimit të pësuar dhe arsyet e trajtimit. Përcaktimi nga BE i personave të njohur si në nevojë për mbrojtje ndërkombëtare (megjithëse jo si refugjatë por si përfitues të 'mbrojtjes dytësore'), nëse interpretohet siç duhet, mbulon pretendimet lidhur me gjininë. Dhuna ndaj grave është një nga format kryesore të persekutimit të përjetuara nga gratë në kontekstin e statusit të refugjatit dhe azilit. Një dhunë e tillë mund të përfshijë kërcënimin e gjymtimit gjenital të femrave, martesë të detyruar / të hershme, kërcënim të dhunës dhe / ose të ashtuquajturave krime nderi, trafikim të grave, përdhunim dhe forma të tjera të sulmit seksual, forma serioze të dhunës në familje, imponimin e dënimit me vdekje ose dënime të tjera fizike ekzistuese në sistemet diskriminuese të drejtësisë, sterilizimi i detyruar, përndjekja politike ose fetare për mbajtjen e pikëpamjeve feministe ose pikëpamje të tjera, dhe pasojat përndjekëse të mosrespektimit të normave shoqërore të parashikuara nga gjinia. Prandaj, procedurat e azilit që nuk marrin parasysh situatën e veçantë ose nevojat e grave mund të pengojnë një përcaktim gjithëpërfshirës të kërkesave të tyre.