Description

Жени от всички възрасти, които участват в популяризирането и защитата на всички права на човека и сновни свобои, както и всички хора, които участват в защитата на правата на жените и равенството между половете или индивдуално, или в сдружение с други. Защитниците се ползват от закрилата на Декларацията на ООН за правото и отговорността на лицата, групите и органите на обществото за насърчаване и защита на всеобщо признатите права на човека и основните свободи, позната още като Декларация относно защитниците на правата на човека от 1999 г.

Additional notes and information

Защитниците на правата на човека на жените срещат същите видове рискове, както всички защитници, работещи за зачитането на правата на хората, общностите и околната среда, но и също като жените са изложени на специфични рискове и са обект на насилие, основано на пола. Това може да се дължи на факта, че те се възприемат като противопоставящи се на приетите социо-културни норми, традиции и стереотипи относно женствеността и ролята и статуса на жените в обществото. Работата им често се счита за оспорваща традиционните идеи за семейството.