Description

gratë e të gjitha moshave që merren me promovimin dhe mbrojtjen e të gjitha të drejtave të njeriut dhe lirive themelore, dhe të gjithë njerëzit që merren me mbrojtjen e të drejtave të grave dhe barazinë gjinore, qoftë individualisht ose në bashkëpunim me të tjerët. MDNjG-të veprojnë nën mbrojtjen e Deklaratës për të Drejtën dhe Përgjegjësinë e Individëve, Grupeve dhe Organeve të Shoqërisë për të Promovuar dhe Mbrojtur të Drejtat e Njeriut dhe Liritë Themelore të Njohura Universalisht, e njohur ndryshe si Deklarata për Mbrojtësit e të Drejtave të Njeriut të vitit 1999.

Additional notes and information

MDNjG-të përballen me të njëjtat lloje rreziqesh si të gjithë mbrojtësit që punojnë për të mbrojtur të drejtat e njerëzve, komuniteteve dhe mjedisit, por gjithashtu, si gra, ato janë të ekspozuara ndaj rreziqeve specifike gjinore dhe janë shënjestra të dhunës me bazë gjinore. Kjo mund të jetë për shkak të faktit se MDNjG janë perceptuar si të kundërta me normat e pranuara socio-kulturore, traditat dhe stereotipet rreth feminitetit dhe rolit dhe statusit të grave në shoqëri. Puna e tyre shpesh shihet si sfidë ndaj nocioneve tradicionale për familjen.