Description

ženy všetkých vekových kategórií, ktoré sa podieľajú na presadzovaní a ochrane všetkých ľudských práv a základných slobôd, a všetky osoby, ktoré sa buď jednotlivo, alebo v spojení s inými aktívne zasadzujú za ochranu práv žien a rodovú rovnosť. WHRD pôsobia pod ochranou Deklarácie o práve a povinnosti jednotlivcov, skupín a orgánov spoločnosti podporovať a chrániť všeobecne uznávané ľudské práva a základné slobody, ktorá je inak známa ako Deklarácia o obhajcoch ľudských práv z roku 1999

Additional notes and information

WHRD čelia rovnakým rizikám ako všetci obhajcovia, ktorí pracujú na ochrane práv ľudí, komunít a životného prostredia, ale aj ako ženy sú vystavené rodov špecifickým rizikám a sú cieľom rodovo podmieneného násilia. Môže to byť spôsobené tým, že WHRD sú vnímané ako protiklad k prijatým spoločensko-kultúrnym normám, tradíciám a stereotypom o ženskosti a úlohám a postaveniu žien v spoločnosti. Ich práca je často považovaná za prácu, ktorá spochybňuje tradičné predstavy o rodine.