Description

rozdielna skupina osôb v rámci danej kultúry, kontextu a histórie, ktorým hrozí, že budú vystavené viacnásobnej diskriminácii v dôsledku súhry rôznych osobných charakteristík alebo dôvodov, ako je pohlavie, rod, vek, etnický pôvod, náboženstvo alebo viera, zdravotný stav, zdravotné postihnutie, sexuálna orientácia, rodová identita, vzdelanie alebo príjem alebo rôzne zemepisné oblasti, kde žijú

Additional notes and information

Ak osoba patrí do takejto skupiny alebo dokonca je vnímaná ako jej súčasť, zvyšuje riziko nerovností z hľadiska prístupu k právam a využívaniu služieb a tovaru v rôznych oblastiach, ako je prístup k vzdelaniu, zamestnaniu, zdravotnej starostlivosti, sociálnej a bytovej pomoci , ochrana pred domácim alebo inštitucionálnym násilím a spravodlivosť.