Description

różna grupa osób w danej kulturze, historii i danym kontekście objęta ryzykiem dyskryminacji z wielu przyczyn jednocześnie ze względu na wzajemne zależności między cechami osobowymi oraz powodami takimi jak płeć, wiek, pochodzenie etniczne, religia lub wiara, stan zdrowia, niepełnosprawność, orientacja seksualna, tożsamość płciowa, wykształcenie lub dochód, a także mieszkanie w różnych obszarach geograficznych

Additional notes and information

Przynależność do takiej grupy lub bycie postrzeganym jako jej członek zwiększa ryzyko nierówności pod względem dostępu do praw oraz korzystania z usług i dóbr w wielu dziedzinach, takich jak dostęp do edukacji, zatrudnienia, zdrowia, pomocy społecznej i mieszkaniowej, ochrona przed przemocą domową i instytucjonalną oraz wymiar sprawiedliwości.