Description

afwijkende groep mensen met een bepaalde cultuur, context en geschiedenis, die het risico loopt het slachtoffer te worden van meervoudige discriminatie als gevolg van het samenspel van verschillende persoonlijke kenmerken of gronden, zoals sekse, gender, leeftijd, etniciteit, religie of geloof, gezondheidstoestand, handicap, seksuele gerichtheid, genderidentiteit, opleiding of inkomen, of die op uiteenlopende geografische plekken wonen

Additional notes and information

Mensen die tot een dergelijke groep behoren of waarvan wordt gedacht dat ze tot zo'n groep behoren, lopen een groter risico op ongelijkheden in termen van toegang tot rechten en gebruik van diensten en goederen op verschillende gebieden, zoals toegang tot onderwijs, werkgelegenheid, sociale bijstand en bijstand ten behoeve vanhuisvesting en gezondheid, bescherming tegen huiselijk of institutioneel geweld, en tot het recht.