Description

различна група луѓе кои во рамките на дадена култура, контекст и историја се соочуваат со ризик да бидат изложени на повеќекратна дискриминација поради содејствието на различни лични карактеристики или основи, како полот, родот, возраста, етничката припадност, верата или уверувањето, здравствениот статус, попреченоста, сексуалната ориентација, родовиот идентитет, образованието или приходот, или живеењето на разни географски локации

Additional notes and information

Припаѓањето на ваква група, па дури и самата перцепција дека некое лице припаѓа на таа група го зголемува ризикот од нееднаквост во однос на пристапот до права и користењето услуги или добра во различни сфери, ако пристапот до образование, вработување, здравствени услуги, социјална помош и помош за домување, заштита од домашно или институционално насилство, и правда.