Description

një grup i ndryshëm njerëzish brenda një kulture, konteksti dhe historie të caktuar rrezikojnë të jenë subjekt i diskriminimit të shumëfishtë për shkak të bashkëveprimit të karakteristikave ose bazave të ndryshme personale, të tilla si seksi, gjinia, mosha, etnia, feja ose besimi, gjendja shëndetësore, aftësia e kufizuar, orientimi seksual, identiteti gjinor, arsimi ose të ardhurat, ose jetesa në lokalitete të ndryshme gjeografike

Additional notes and information

Të qenit pjesë e një grupi të tillë apo edhe të perceptuarit se i përket atij, rrit rrezikun e pabarazive në drejtim të qasjes në të drejtat dhe përdorimit të shërbimeve dhe mallrave në një larmi fushash, të tilla si qasja në arsim, punësim, shëndetësi, ndihmë sociale dhe strehim, mbrojtja ndaj dhunës në familje ose institucionale dhe në drejtësi.