Description

Група хора в дадена култура, контекст и история, която е в риск от множествена дискриминация, поради комбинация от различни лични характеристики или основания, като например пол, възраст, етническа принадлежност, религия или вяра, здравословно състояние, увреждане, сексуална ориентация, полова идентичност, образование, доходи, или поради факта, че населява дадена географска област.

Additional notes and information

Принадлежността към такава група или дори предположението, че дадено лице принадлежи към такава група, увеличава риска за неравнопоставеност от гледната точка на достъпа до права и използването на услуги и стоки в различни сфери, като например достъп до образование, заетост, здравеопазване, социална помощ и на помощ за жилище, правосъдие, защита от домашно или институционално насилие.