Description

skupina osob vystavených většímu riziku chudoby, sociálního vyloučení, diskriminace a násilí než obecná populace, přičemž se jedná zejména, ale nejen, o etnické menšiny, migranty, osoby se zdravotním postižením, izolované starší osoby a děti

Additional notes and information

Zranitelnost vůči diskriminaci a marginalizaci je důsledkem sociálních, kulturních, hospodářských a politických podmínek, nikoli vlastností určitých skupin osob. Ženy a dívky náležející do znevýhodněných skupin jsou často vystaveny různým druhům diskriminace a genderově podmíněného násilí, mají však zároveň omezený přístup k ochraně, podpoře a nápravným prostředkům v případech, kdy byla porušena jejich práva. Nedávné výzkumy o stereotypech genderových rolí a přístupů a o jejich diskriminačním dopadu na ženy poukazují na skutečnost, že ženy nejsou zranitelné z podstaty, nýbrž trpí vnuceným znevýhodněním.