Description

Групе у неповољнијем положају су оне групе или појединци/појединке које су у већем ризику од сиромаштва, социјалне искључености, дискриминације и насиља од опште популације. Групе у неповољнијем положају, укључују етничке мањине, мигранте, особе са инвалидитетом, изоловане старије људе и дјецу. Њихова рањивост на дискриминацију или маргинализацију је посљедица социјалних, културних, економских или политичких услова и није директно повезана са карактеристикама одређених група или особа. Жене и дјевојчице, припаднице рањивих група често су изложене вишеструкој дискриминацији и родно заснованом насиљу. Такође, имају ограничен приступ заштити, подршци и компензацији у случајевима кршења права.

Additional notes and information

Посљедње академске студије о стереотипним родним улогама и ставовима и њиховим дискриминаторним посљедицама по жене указују на то да жене нису рањиве по природи, него су изложене посљедицама постојећег неповољнијег положаја.