Description

grupper av personer som löper högre risk för fattigdom, socialt utanförskap, diskriminering och våld än allmänheten generellt sett, inklusive men inte begränsat till; etniska minoriteter, migranter, personer med funktionsnedsättning, isolerade äldre personer och barn

Additional notes and information

Utsattheten för diskriminering och marginalisering är en följd av sociala, kulturella, ekonomiska och politiska villkor och således inte en inneboende egenskap hos vissa grupper eller personer. Kvinnor och flickor som tillhör dessa grupper utsätts ofta för diskriminering på flera olika grunder samtidigt och av könsrelaterat våld. De har ofta begränsad tillgång till skydd, stöd och hjälp när deras rättigheter kränks. Forskning om stereotypa könsroller och könsrelaterade attityder samt deras diskriminerande inverkan på kvinnor visar att kvinnor inte löper högre risk, eller är mer sårbara, "av naturen" utan att de i högre grad utsätts för missgynnande.