Description

grup personash që përjetojnë një rrezik më të lartë të varfërisë, përjashtimit social, diskriminimit dhe dhunës sesa popullata e përgjithshme, duke përfshirë, por pa u kufizuar në to, pakica etnike, migrantë, njerëz me aftësi të kufizuara, të moshuar të izoluar dhe fëmijë

Additional notes and information

Ndjeshmëria ndaj diskriminimit dhe margjinalizimit është pasojë e kushteve sociale, kulturore, ekonomike dhe politike dhe jo një cilësi e natyrshme e grupeve të caktuara të personave. Gratë dhe vajzat që u përkasin këtyre grupeve shpesh u nënshtrohen diskriminimit të shumëfishtë dhe dhunës me bazë gjinore. Sidoqoftë, ata kanë qasje të kufizuar në mbrojtje, mbështetje dhe dëmshpërblim kur shkelin të drejtat e tyre. Studimet e fundit mbi rolet dhe qëndrimet stereotipike gjinore, dhe ndikimi i tyre diskriminues mbi gratë, tregojnë se gratë nuk janë të brishta nga natyra, por vuajnë nga disavantazhe të imponuara.