Description

skupiny osôb, ktoré sú vystavené vyššiemu riziku chudoby, sociálneho vylúčenia, diskriminácie a násilia ako bežné obyvateľstvo vrátane, okrem iného, etnických menšín, migrantov, ľudí so zdravotným postihnutím, izolovaných starších ľudí a detí

Additional notes and information

Zraniteľnosť voči diskriminácii a marginalizácii je dôsledkom sociálnych, kultúrnych, hospodárskych a politických podmienok a nie kvality, ktorá je vlastná určitým skupinám osôb. Ženy a dievčatá, ktoré patria do týchto skupín, sú často vystavené viacnásobnej diskriminácii a rodovo motivovanému násiliu. V prípade porušovania ich práv však majú obmedzený prístup k ochrane, podpore a domáhania sa. V nedávnom výskume o stereotypných rodových rolách a postojoch a ich diskriminačnom vplyve na ženy sa zdôrazňuje, že ženy nie sú od prírody zraniteľné, ale že trpia znevýhodnením, ktoré im bolo nanútené.