Description

Групе у неповољнијем положају су оне групе или појединци/појединке које су у већем ризику од сиромаштва, социјалне искључености, дискриминације и насиља од опште популације.

Additional notes and information

Групе у неповољнијем положају, укључују националне мањине, мигранте, особе са инвалидитетом, изоловане старе људе и децу. Њихова рањивост на дискриминацију или маргинализацију је последица социјалних, културних, економских или политичких услова и није директно повезана са карактеристикама одређених група или особа. Жене и девојчице, припаднице рањивих група су често изложене вишеструкој дискриминацији и родно заснованом насиљу. Такође, имају ограничен приступ заштити, подршци и поравнању у случајевима кршења права. Последње академске студије о стеротипним родним улогама и ставовима и њиховим дискриминаторним последицама по жене, указују на то да жене нису рањиве по природи, него су изложене последицама постојећег неповољнијег положаја. Видети такође: рањиве групе, интерсекторска дискриминација, вишеструка дискриминација