Description

grupa osób doświadczająca większego zagrożenia ubóstwem, wykluczeniem społecznym, dyskryminacją i przemocą w stosunku do ogółu społeczeństwa, w tym między innymi mniejszości etniczne, migranci, osoby z niepełnosprawnością, wyizolowane osoby starsze oraz dzieci

Additional notes and information

Narażenie na dyskryminację i marginalizację jest konsekwencją warunków społecznych, kulturowych, ekonomicznych i politycznych, nie zaś cechą nieodłącznie związaną z konkretną grupą osób. Kobiety i dziewczęta należące do tych grup często są poddawane różnego rodzaju dyskryminacji i przemocy ze względu na płeć. Mają jednak ograniczony dostęp do ochrony, wsparcia i rekompensaty, w przypadku gdy ich prawa są łamane. Niedawna analiza naukowa dotycząca stereotypowych ról płciowych i postaw oraz ich dyskryminującego oddziaływania na kobiety podkreśla, że kobiety nie są z natury narażone, to niekorzystna sytuacja jest im narzucona.