Description

mensen die beperkt worden in hun kansen om voldoende deel te nemen aan met name onderwijs, arbeid en huisvesting, door onder andere een relatief laag inkomen. Zij lopen een groter risico op armoede, sociale uitsluiting, discriminatie en geweld dan de bevolking als geheel.Met inbegrip van, maar niet beperkt tot,etnische minderheden, migranten, personen met een handicap en geïsoleerde ouderen.

Additional notes and information

De kwetsbaarheid voor discriminatie en marginalisering is een gevolg van sociale, culturele, economische en politieke omstandigheden en geen kwaliteit die inherent is aan bepaalde groepen personen. Vrouwen en meisjes die tot deze groepen behoren, worden vaak blootgesteld aan meervoudige discriminatie en gendergerelateerd geweld. Zij hebben echter beperkt toegang tot bescherming, ondersteuning en compensatie wanneer hun rechten worden geschonden. Uit recent wetenschappelijk onderzoek naar stereotiepe genderrollen en attitudes, en het discriminerende effect daarvan op vrouwen, komt naar voren dat vrouwen niet kwetsbaar zijn door hun aard, maar dat ze lijden onder een hun opgelegd nadeel.