Description

tādu indivīdu laulība, kuri viņu fiziskā, emocionālā, seksuālā un psihosociālā attīstības līmeņa dēļ nespēj brīvi un pilnībā piekrist laulībai

Additional notes and information

Daudzās Apvienoto Nāciju Organizācijas rezolūcijās un ziņojumos termini “agrīna laulība” un “bērnu laulība” tiek lietoti pārmaiņus bez īpaša nošķīruma. Citas struktūras izmanto frāzi “agrīna laulība, tostarp bērnu laulība”, norādot, ka agrīna laulība ietver ne tikai bērnu laulību, bet arī situācijas, kas nav uzskatāmas par bērnu laulību, piemēram, laulību, kurā viens vai abi laulātie ir jaunāki par 18 gadiem, taču ir sasnieguši valsts tiesību aktos noteikto pilngadību.