Description

Брак на лица, чието физическо, емоционално, сексуално и психосоциално развитие ги прави неспособни да дадат свободно и пълно съгласие за сключването му.

Additional notes and information

В много резолюции и доклади на Организацията на обединените нации „детски брак“ и „ранен брак“ се използват взаимозаменяемо, без забележимо разграничение. В други е използвана фразата „ранен брак, включително детски брак“, което предполага, че ранният брак включва детския, но и също ситуации, които не могат да бъдат класифицирани като детски брак, като например бракове, при които един или и двамата съпрузи не са навършили 18-годишна възраст, но са навършили пълнолетие според законите на страната.