Description

práva a povinnosti rodičov vo vzťahu k ich deťom

Additional notes and information

Rodičia majú právo a povinnosť postarať sa o život, osobný rozvoj, práva a prínosy pre svoje deti s cieľom podporovať ich zdravý rast, harmonický osobný rozvoj a schopnosť viesť samostatný život a kariéru. Rodičovské práva preto odrážajú aj práva dieťaťa ako človeka. Rodičovské práva nemôžu byť nikdy v rozpore so základnými ľudskými právami dieťaťa, ktoré sa riadia vnútroštátnymi a medzinárodnými právnymi predpismi. Všetky práva dieťaťa uvádza Úrad vysokého komisára OSN pre ľudské práva v Dohovore o právach dieťaťa. Rodičovské práva sa priznávajú obom rodičom. Tento pojem je známy aj pod názvom „rodičovská zodpovednosť“.