Description

të drejtat dhe detyrimet e prindërve në lidhje me fëmijët e tyre

Additional notes and information

Prindërit, me synimin për të mbështetur rritjen e shëndetshme të fëmijëve, zhvillimin harmonik personal dhe aftësinë për të bërë një jetë dhe karrierë të pavarur, kanë të drejtën dhe detyrimin të kujdesen për jetën, zhvillimin personal, të drejtat dhe përfitimet e fëmijëve të tyre. Kështu, të drejtat prindërore reflektojnë edhe të drejtat e fëmijës si qenie njerëzore. Të drejtat prindërore nuk mund të jenë kurrë në kundërshtim me të drejtat themelore të njeriut të një fëmije, siç rregullohet nga legjislacioni kombëtar dhe ndërkombëtar. Zyra e Kombeve të Bashkuara për të Drejtat e Njeriut e Komisionerit të Lartë deklaron të gjitha të drejtat e fëmijës në Konventën për të Drejtat e Fëmijëve. Të drejtat prindërore u jepen të dy prindërve. Ky term referohet gjithashtu si 'përgjegjësi prindërore ’.