Description

права и обврски на родителите во однос на нивните деца

Additional notes and information

Родителите, за да го поддржат здравиот раст на своите деца, складниот личен развој и капацитетот да имаат независен живот и кариера, имаат право и обврска да се грижат за животот, личниот развој, правата и добросостојбата на нивните деца. Така, родителските права исто ги одразуваат и правата на децата како човечки битија. Родителските права никогаш не смеат да бидат против основните човекови права на детето, во согласност со домашното и меѓународното право. Канцеларијата на високиот комесар за човекови права на Обединетите Нации ги има преточено сите права на децата во Конвенцијата за правата на детето. Родителските права им се доделуваат на обајцата родители. За овие права често се користи и терминот „родителска должност“.