Description

Правата и задълженята на родителите, по отношение на техните деца.

Additional notes and information

Родителите, с оглед на подпомагане на растежа в добро здраве, хармоничното личностно развитие на децата и капацитета им да водят независим живот и кариера, имат правото и задължението да се грижат за живота, личностното развитие, правата и благата на своите деца. По този начин родителските права отразяват също правата на детето като човешко същество. Родителските права никога не могат да са срещу основните права на човека на детето, уреждани от националното и международното законодателство. Службата на Върховния комисар по правата на човека на ООН определя всички права на детето в Конвенцията за правата на детето. Родителските права се предоставят и на двамата родители. Този термин се нарича също „родителска отговорност“.