Description

грижа за зависните деца и другите членови на потесното семејство на кои им треба грижа, и нивна поддршка

Additional notes and information

Жените и понатаму носат диспропорционално поголем дел од товарот што произлегува од чувањето деца и грижата за други зависни лица. Овој факт влијае на нивното вработување, од преземањето на лидерски улоги па сè до пензионирањето. Тоа го ограничува нивниот влез, учество и напредување во широка палета на јавни, политички или културни области.