Description

пружање нега за оние што се млади, болни, стари, или помалку способни или лишени од можноста да се грижат за себе, и кои што се зависни од негата што ја пружа друго лице