Description

спротивно на хегемонистичкиот маскулинитет, и се заснова на улогите што ги преземаат мажите (како ангажирани татковци) околу негата и грижата, место улогите како заработувачи (хранители)