Description

perspektiva morale që priren të jenë gjinore dhe janë karakteristikë e ndarjeve shoqërore të klasave dhe etnive

Additional notes and information

Nga ana strukturore, etika e përkujdesit nuk i trajton këto ndarje.Me fjalë të tjera, gratë thirren të jenë aktorët përgjegjës në punën e kujdesit shtëpiak dhe publik. Etika e kujdesit duhet të rikonceptohet përmes institucioneve sociale dhe globale në mënyrë që ato të mundësojnë dhe të forcojnë marrëdhëniet e kujdesshme mes individëve.