Description

mekanizëm i rëndësishëm në drejtim të mundësimit të harmonizimit të jetës, punës private dhe familjare.

Additional notes and information

Ndërprerje e karrierës për arsye të amësisë/lehonisë lidhet me sa vijon: ligjet e sigurisë së punësimit që ndalojnë largimin nga puna gjatë shtatëzanisë; leje lindjeje, prindërore dhe atësie;fleksibilitet i kohës së punës pas kthimit në punë; dhe sigurimin e së drejtës për rivendosje në të njëjtën punë ose një pune ekuivalente me të njëjtën pagë.